Hopp til hovedinnhold
Bli med på feiringa av frivilligheita sitt år i 2022!

Bli med på feiringa av frivilligheita sitt år i 2022!

I 2022 feirar vi frivilligheita

2022 er frivilligheita sitt år. Dette året skal vi vise fram frivilligheita si tydning og innsats i samfunnet. Bli med å markerer frivilligheita sitt år 2022!

- Dette er ein ypperleg moglegheit til å vise fram kor viktig frivilligheita er for samfunnet, Bygdekvinnelaget som organisasjon og ikkje minst invitere med fleire inn i fellesskapet, seier Jorun Henriksen, leiar i Norges Bygdekvinnelag.

Tips til kva du og ditt lag kan gjere for å vise fram og feire frivilligheita gjennom året:

  • Delta på VÅR DAG, 16. oktober, som er dagen alle sitt blikk skal rettast mot Bygdekvinnelaget.
  • Vis stolt  fram dugnadsarbeidet de gjer i bygda. Bruk hasjtagg #frivillighetensår2022.
  • Nøl ikkje med å skrive at det er frivilligheita sitt år i søknader om midler til prosjekt, arrangement, samlingar og andre ting.
  • Kva med å ha ein frivilligheitsfest eller ein frivilligheitspris i kommunen dette året. Gjerne i samarbeid med andre frivillige organisasjonar og kommunen.
  • Sjekk om din kommune har ein eigen plan for frivilligheita i kommunen.
  • Samarbeid med andre frivillige organisasjonar.
  • Følg med på Frivillighetens år sine egne nettsider for å få tips til aktiviteter. 
  • Marker 5. desember som er frivillighetens dag.

Vis fram kor viktig frivilligheita er for samfunnet
Nordmenn er verdenskjent for sin dugnadsinnsats og frivillige organisasjonar bidreg med alt fra demokratiopplæring og inkludering av minoritetskvinner til redningsarbeid og politisk arbeid. Frivilligheita gir folk i alle aldre moglegheit til å møtast, engasjere seg og høyre til i eit fellesskap. Å delta i frivillige organisasjonar motverkar einsemd og fremmer folkehelse.

I samband med Stortingsvalet i 2021 samla vi informasjon om frivilligheita si betydning. Informasjonen er framleis aktuell for å synleggjere kor viktig frivilligheita er for samfunnet. Les det vi har skreve om om frivilligheita i valpakka her! 

Visste du at Folkehelseloven § 4 fastslår at kommunene har eit ansvar for folkehelsearbeid og at kommunen samarbeider med frivillig sektor. Kommunane bør legge til rette for frivillig sektor og utvikle en eigen frivilligheitspolitikk. Eit godt samarbeid mellom offentleg sektor og sivilsamfunnet er sentralt for ei god samfunnsutvikling. 

Nokre kommunar har både eigen frivilligheitskoordinator og eigen politikk for frivilligheita. Sjekk ståa i din kommune. Kanskje er nettopp 2022 året for å få til eit godt samarbeid. 

Nettside om frivilligheita sitt år
Frivilligheit Norge skal koordinere frivilligheita sitt år, og har laga ei eiga nettside der du kan lese om arrangement gjennom året, tips til aktivitetar og materiell til fri bruk!

Sjekk ut frivillighetens år si nettside!

Bygdekvinnelaget sin VÅR DAG er 16. oktober
For å synliggjere mangfaldet og innsatsen til dei frivillige organisasjonane har Frivillighet Norge oppretta en VÅR DAG-kampanje. Organisasjonane har valt ut ein dag der dei skal få ekstra merksemd og moglegheit til å vise fram aktiviteten som skjer i lokalt over heile landet.

Norges Bygdekvinnelag sin VÅR DAG er 16. oktober 2022, som også er verdas matvaredag. Tema for Bygdekvinnelaget sin VÅR DAG er bærekraftig matkunnskap og inkludering. 

Norges Bygdekvinnelag vil utarbeide felles materiell til 16. oktober, og legge til rette for at Bygdekvinnelaget over hele landet skal få gode arrangement. Dette kjem det meir informasjon om.

Bygdekvinnelaget sine lokallag og distriktslag kan søke Sparebankstiftelsen DNB om midlar til lokale VÅR DAG- arrangement. Les om kriterier for å få midlar her! Det er mange som gjerne vil ha midlar frå denne potten, så hugs å skrive og sende søknader fleire stader.

Bygdekvinnelaget engasjerer seg for frivilligheita
I Bygdekvinnelaget sin politiske plattform står det: «Frivilligheten er en bærebjelke i gode og trygge lokalsamfunn, og er viktig for opplæring om demokrati og rekruttering av kvinner til posisjoner i politikk, organisasjons- og næringsliv. Vi trenger gode og forutsigbare rammevilkår som legger til rette for frivillig engasjement og gjør det enklere å drive frivillige organisasjoner»

 

• Den frivillige arbeidsinnsatsen i dei frivillige organisasjonane i Norgeg tilsvarer 142 000 årsverk (SSBs satellittregnskap for frivillig sektor 2020).
• 63 % av befolkninga (over 15 år) har gjort frivillig arbeid i løpet av det siste året (Frivillighetsbarometeret 2019).
• 78 % av befolkningen er medlem i minst en organisasjon, og 48 % av befolkningen er medlem i minst to organisasjonar. (SSBs Levekårsundersøkelse 2020).
• Frivillig arbeid bidrog med ei verdiskaping tilsvarande 78 milliarder kroner i 2018 (SSBs satellittregnskap for frivillig sektor 2020).
• Inntektskjeldene til ideelle og frivillige organisasjonar er 27 % statlige og 17 % kommunale og fylkeskommunale midler gjennom overføringar og kjøp av tjenester, 45 % fra hushaldningar og 12% andre private aktører (SSBs satellittregnskap for frivillig sektor 2020). *Kilde: Fakta om frivilligheita  er hentet inn av Frivillighet Norge. Les meir på frivillighetnorge.no