Hopp til hovedinnhold

Nasjonalt løft for hverdagsinkludering

Bygdekvinnenes arbeid med inkludering bærer frukter. Det viser en fersk rapport fra By- og regionsforskningsinstituttet NIBR.

Norges Bygdekvinnelag har med sin satsing gjennom prosjektet KvinnerUT – Mestring og Kompetanse bidratt til at minoritetskvinner har fått styrket sin kompetanse, mestret nye situasjoner og dermed styrket deres mulighet for sysselsetting. Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen.

Gjennom å samarbeide lokalt med andre organisasjoner og lag i bygda har dette bidratt til hverdagsintegrering i praksis. Dette viser konklusjonen fra evalueringen av prosjektet gjennomført av seniorforsker Berit Aasen ved OsloMet NIBR Rapport, 2023 01.

 

 

Parselldyrking var blant tiltakene i KvinnerUT. Her fra Ringsaker Bygdekvinnelag. Foto. Ringsaker Bygdekvinnelag

Parselldyrking var blant tiltakene i prosjektet KvinnerUT. - Mestring og Kompetanse. Her fra Ringsaker Bygdekvinnelag. Foto. Ringsaker Bygdekvinnelag.

Resultater

Evalueringen viser at vi som organisasjon har strukturer og verktøy for å utvikle lokale samarbeidsmodeller for å styrke minoritetskvinnenes mestring og kompetanse. Vi besitter en unik posisjon som en landsdekkende organisasjon med tilhørighet i rurale lokalsamfunn. Gjennom flere år med pandemi og store begrensinger, viser evalueringen at bygdekvinnene har vist stor kreativitet i møte med mange utfordringer og kommet opp med alternative og gode løsninger for gjennomføring av prosjektet.

Evalueringen er gjennomført ved bruk av kvalitativ metode, med intervjuer og observasjoner i fem bygdekvinnelag. Sand Bygdekvinnelag i Rogaland, Frogn Bygdekvinnelag i Viken, Holla Bygdekvinnelag i Telemark, Ringsaker Bygdekvinnelag og Rendalen Bygdekvinnelag i Innlandet.

Lokallagenes egne erfaringer

Selv trekker lokallagene frem nytteverdien for både bygdekvinnelag og minoritetskvinnene. Prosjektet har bidratt til økt kunnskap om det norske samfunnet og vårt demokratiske styresett. Om gjeldende regler og normer og kulturelle koder i organisasjonslivet, lokalsamfunnet og i arbeidslivet. De trekker også frem verdien av samarbeid med andre lokale lag, foreninger og instanser i kommunen for å lykkes godt med inkluderingsarbeidet.

 

Nittedal og Hakadal Bygdekvinnelag.

Nittedal og Hakadal Bygdekvinnelag deltok i KvinnerUT med "Krydder i hverdagen". Foto. Nittedal og Hakadal Bygdekvinnelag. 

Nasjonal integreringsstrategi fra myndighetene

I 2019 lanserte myndighetene Integrering gjennom kunnskap, Regjeringens integreringsstrategi 2019-2022.  Strategien fokuserer på fire sentrale innsatsområder:

  • Utdanning og kvalifisering
  • Arbeid
  • Hverdagsintegrering
  • Retten til å leve et fritt liv

I sin strategi skriver myndighetene at  «Sivilsamfunnets innsats er viktig for å nå målene på alle de fire innsatsområdene, og er spesielt viktig for hverdagsintegrering. Ett av tiltakene i integreringsstrategien er å mobilisere sivilsamfunnet for bedre hverdagsintegrering. Sivilsamfunnet har en sentral rolle i integreringsarbeidet, og er en nøkkelaktør for å skape sosial inkludering gjennom møteplasser og nettverk

Med prosjektet kvinnerUT – mestring og kompetanse har bygdekvinnene rundt om i landet bidratt svært positivt i arbeidet for hverdagsinkludering gjennom sine møteplasser og nettverk. Dette har styrket organisasjons kunnskap og rolle som en inkluderende organisasjon. 

  • Fra prosjekt til ordinær drift

Gjennom prosjektet KvinnerUT har Norges Bygdekvinnelag arbeidet systematisk og målrettet med inkludering og mangfold. Prosjektperioden er avsluttet, men inkluderingsinnsatsen vil fortsette gjennom lokallagenes ordinære aktiviteter og virksomhet.

  • Antall deltakende lokallag

Prosjektet KvinnerUT er gjennomført i to faser i perioden 2017 – 2022. Nærmere 150 lokallag har deltatt aktivt i prosjektet. Deres innsats har bidratt til å styrke minoritetskvinners inkludering i lokalsamfunnet i tillegg til å øke inkluderingskompetansen i organisasjonen.

  • VÅR DAG

Midler fra prosjektet ble benyttet til VÅR DAG i Frivillighetens år 2022. Over 100 lokallag fikk støtte til gjennomføring av ulike aktiviteter og arrangementer på bygdekvinnenes VÅR DAG, 16. oktober 2022 knyttet til teamet «Sammen for bærekraftig matkunnskap". 

  • Studieforbundet kultur og tradisjon 

Som medlem av studieforbundet kan våre lokallag søke om støtte til kurs og opplæring gjennom forbundets kursportal. Studieforbundet har ferdige studieplaner for mange av kursemner til våre lokallag. De lager nye og tilpassede planer etter lokallagenes behov.

 

Evaluering av prosjektet KvinnerUT - Mestring og Kompetanse 2019-2022. OsloMet, NIBR-Rapport  2023 01.