Bygdekvinnene faller utenfor krisepakken til frivilligheten

Regjeringen tilbyr frivillige organisasjoner kompensasjon for økonomiske tap. Norges Bygdekvinnelag mener ordningen er for smal og utelukker mange frivillige lag og foreninger fra å få støtte.

Regjeringen tilbyr krisepakke til frivillige organisasjoner

På grunn av Covid -19 utbruddet er mange arrangementer i regi av frivillige organisasjoner og idretten blitt avlyst eller utsatt. For mange organisasjoner, lag og foreninger har dette ført til store økonomiske tap.

Regjeringen har nå kommet med en egen krisepakke for korona-avlyste eller utsatte arrangementer. For å kunne falle inn under denne ordningen har Regjeringen satt følgende kriterier:

  •  Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret
  •  Arrangementet var planlagt avholdt i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020
  •  Arrangementet ville ha vært åpent for allmennheten
  • Tapt billettinntekt, deltakeravgift eller merutgifter for arrangøren i den gjeldende perioden utgjør minimum 25 000 kroner til sammen

 

Har begrenset nytte for frivilligheten

Norges Bygdekvinnelag har sett nærmere på forskriften og vilkårene.

- Vi ser at det for mange av våre arrangementer, som fylkeslagenes årsmøter, kan det være utfordrende å få disse kostnadene kompensert, da årsmøter ikke faller inn under kriteriene for støtte, sier Cesilie Aurbakken, generalsekretær i Norges Bygdekvinnelag.

For mange lag og foreninger kan også minimumsbeløpet på 25 000 kroner være for høyt.

 

Økonomiske tap

I forbindelse med høringen på Kulturdepartementets forslag til krisepakke for frivilligheten, har Norges Bygdekvinnelag spilt inn konkrete eksempler på økonomisk tap i vår organisasjon.

I løpet av mars måned gjennomfører de fleste fylkeslag sine årsmøter. I år måtte 12 fylkesårsmøter avlyses eller utsettes. Fylkeslagene har svak økonomi og årsmøtene finansieres i stor grad ved at lokallagene betaler deltakeravgift for sine delegater. I tillegg kombinerer mange fylkeslag sine årsmøter med seminarer som er åpne for alle.

Norges Bygdekvinnelag har innhentet fakta rundt tap fra flere av fylkeslagene. De direkte økonomiske tapene ligger mellom 30.000 og 100.000 kroner per fylkeslag.

Avlysningene måtte gjøres på kort varsel og lenge etter at vilkår for avlysning innenfor fristene for avbestilling (kostnadsfritt) av lokaler og overnatting var mulig.

 

Hjelp å få!

Norges Bygdekvinnelag oppfordrer likevel våre lokallag og fylkesllag til å lese nøye igjennom forskriften fra Kulturdepartementet da det likevel kan være andre arrangementer i vår organisasjon, lokalt eller på fylkesnivå, som kan falle inn under ordningen.

Frist for søknad er allerede 21. april 2020.

Ta kontakt med administrasjonen i Norges Bygdekvinnelag på telefon: 22 05 48 15 eller 97 08 68 79 om det er spørsmål rundt ordningen.

Vi vil også kunne hjelpe lokallag og fylkeslag med utfylling av søknadskjemaet ved behov.

Her finner dere alt om ordningen.

 

Øvrig innspill til Regjeringen

Norges Bygdekvinnelag ber også Kulturdepartementet om å se på muligheten for å utbetale full momskompensasjon for 2019 som utbetales nå i 2020. Dette vil nå bredt ut til alle lag og foreninger og være et av flere tiltak for å bidra til å kompensere noen av de kostnader som frivilligheten er påført. Det vil også være en god støtte for den innsatsen og dugnadsarbeidet som frivilligheten gjør i denne spesielle situasjonen for Norge og verden.

 

Bli medlem