No må vi finne andre møtestader ei tid framover. Kva med å ta ein telefon til nokon du kjenner?
No må vi finne andre møtestader ei tid framover. Kva med å ta ein telefon til nokon du kjenner?

Norges Bygdekvinnelag og koronaviruset

Norges Bygdekvinnelag er opptekne av å gje våre medlemmar gode råd og støtte i tida framover. På denne sida samler vi informasjon om korleis koronaviruset påverkar oss som organisasjon.

Det viktigaste vi alle gjer framover er å begrense spreiing av viruset ved å halde avstand. Samtidig vil vi oppmode alle om å ta vare på kvarandre i tida framover. Kanskje du kan gjere ein forskjell ved å hente mat for nokon som treng det eller ta ein telefon til nokon som sit åleine. Vi har gode moglegheiter til å nytte nettsider og sosiale medier til å dele tips, støtte kvarandre og komme med gode forslag. 

Det kjem stadig oppdatert informasjon knytt til koronaviruset (covid-19), og situasjonen endrar seg stadig. Vi vil difor oppmode alle om å følgje med på råda frå helsemyndigheitene. Les meir om koronaviruset på Folkehelseinstituttet sine nettsider

Arrangement og møter i Norges Bygdekvinnelag 
Råda frå helsemyndigheitene om minst mogeleg kontakt mellom folk betyr at alle aktiviteter og møter i tida framover er avlyst eller må gjennomførast via telefon, skype eller andre digitale hjelpemiddel. Norges Bygdekvinnelag vil gjerne at de brukar moglegheitene for sosiale samlingar gjennom til dømes skype eller andre digitale løysingar. Om alle er på facebook kan ein ha prøve å ha ei hyggeleg samling på messenger. På messenger kan ein ha videochat med fleire personar samtidig. 

Norges Bygdekvinnelag sitt Landsmøte for 2020
Norges Bygdekvinnelag ser at situasjonen framover er svært uavklart og har difor valt å utsetje og gjennomføre Landsmøtet i 2020 på ein annan måte enn det som var planlagt. Meir informasjon om dette vil bli lagt ut seinare.

Fylkeslaga gjennomfører sine årsmøter 
Dei fylkeslaga som ikkje har gjennomført sitt fylkesårsmøte planlegg i desse dagar for å halde årsmøter, og jobbar for å finne ut kva måte  som eignar seg best for seg og deira delegatar. Norges Bygdekvinnelag har sendt ut forslag til alternativ gjennomføring av fylkeslaga sine årsmøter, som til dømes ved hjelp av video- eller som telefonmøte. 

Kva med å prøve å ha digitale møter og aktivitetar?
Vi kan ikkje møtast fysisk til Bygdekvinnelagsmøter, men kva med å teste ut digitale møter? Mange har allereie erfaring med å ta i bruk messenger til videochat, men det finst mange plattformer som kan brukast til møter og sosiale samankomster. Det er litt skummelt første gang, men når ein først har blitt trygge, kan det vere moro og effektivt- og ikkje minst, ein god måte å halde kontakt med kvarandre på og aktiviteten i laget i gang. 

Til telefonmøte kan ein til dømes ta i bruk MeetAt

Til videokonferanse kan ein til dømes ta i bruk:

Praktiske tips til å få gode digitale møter er:

  • Send ut ein tydeleg agende med oversikt over kva ein skal førebu seg på til møtet
  • Deltakarane bør ein logge seg på litt før møtestart
  • Ha nokre spelereglar til telefonmøter
  • Husk å involvere alle og pass på at alle får sagt sitt
  • Oppsummer etter kvar 
  • Hald tida-ha korte møter 

Tekniske råd:

  • Bruk mute eller "lyd av"-knappen på telefonen, eller slå av mikrofonen på PC-en når du ikkje snakker, så unngår ein forstyrrende lydar i møtet 
  • Om det er mange i møtet kan ein bruke chattefunksjonen til å be om ordet

Har ditt lag lyst å fortsetje kursaktiviteten på ein alternativ måte?
Norges Bygdekvinnelag er tilknytta Studieforbundet kultur og tradisjon. Mange av kursa ser sett på vent grunna dei avgrensa moglegheitene for å halde fysiske møter, men kriblar i fingrane etter å fortsetje aktiviteten finst det no moglegheiter.

Kunnskapsdepartementet har gjort midlertidig vedtak som gjev Studieforbunda moglegheit til å gje tilskot til nettkurs og kortare kurs med minst 4 kurstimar. Dette gjeld både påbyrja kurs som er korta ned og nye kurs. Unntaka gjeld midlertidig fram til 1. august 2020. Her kan du lese meir om retningslinjene for kurs med minst 4 kurstimar og nettbaserte kurs!

Er det vanskeleg å få gjennomført kursa på alternativt vis kan laga som har kurs og aktivitetar velje om dei avslutte sine kurs umiddelbart, utsetje kursa til hausten eller ikkje gjennomføre. Studieforbundet anbefalar å finne praktiske løysninger i samarbeid med kurslærarane og deltakarane. For å få en oversikt over situasjonen ber Studieforbundet kultur og tradisjon om tilbakemelding om avlyste kurs, kurs med reduserte kurstimer og/eller ny sluttdato for kurset. Send gjerne e-post til post@kulturogtradisjon.no, og ta kontakt med Studieforbundet om de har spørsmål. Les meir informasjon frå Studieforbundet kultur og tradisjon her!

Er ditt lag med på KvinnerUT?
Vi er i ein situasjon der mange lag ikkje får gjennomført sine planlagde aktivitetar og arrangement. Har ditt lag byrja KvinnerUT, og har ei gruppe, er det positivt om lokallaget kontaktar minioritetskvinnene og dei andre deltakarane for å halde gruppa samla. Kva med å ta ein telefon til deltakarane. Kanskje er det nokre i gruppa som er usikre på situasjonen akkurat no og treng litt ekstra støtte. 

Norske myndigheter har gjort tilgjengelig informasjon om koronasituasjonenpå mange ulike språk. Sjå her! Oppfordre gjerne minioritetskvinnene i KvinnerUT til å vidareformidle informasjonen frå myndighetene til andre i bygda som kan trenge informasjonen. 

Hald motet oppe. Kva med invitere til ei eiga lille Facebookgruppe der ein legge ut snuttar med strikkeopplæring, matlagingstips, stell av blomar eller berre dans i stova for å vere sosiale.

Arbeider for refusjonsordning
Frivillighet Norge jobbar aktivt med å formidle informasjon til myndigheitene om dei økonomiske konsekvensane det har for frivillege organisasjonar å måtte avlyse og utsette aktivitet på grunn av smittefare. Norges Bygdekvinnelag er medlem av Frivillighet Norge og gjev sine innspel til dei kring dei økonomiske konsekvensane dette kan ha for Bygdekvinnelaga. Det vert jobba med ei refusjonsordning der ein kan søkje om økonomiske tap i samband med koronavisursituasjonen. Her kan du sjå regjeringa sitt forslag til kompensajsonsordningar til kultur, frivilligheit og idrett (18.mars). 

Vil ditt lokallag hjelpe til under koronakrisa?
Frivillege organisasjonar er gode på dugnad og vande til å ta i eit tak når det trengst. Om ditt lag har lyst å bidra kan ein gjerne kontakt med kommunen og avklar kva oppgåver de kan bidra med lokalt. I samband med koronasituasjonen har Frivillighet Norge og KS utarbeidd 8 praktiske tips til kommunar om samarbeid mellom frivilleg og kommunal sektor

Ein del lokale bankar og stiftingar har utlyst ekstra midlar i samband med koronasituasjonen, og gjev til dømes ut støtte til kjøp av Ipad til sjukeheimar. 

Ta gjerne kontakt med administrasjonen
Norges Bygdekvinnelag sine tilsette i administrasjonen jobbar no frå heimekontor. Det er spesielle tider, men vi i administrasjonen skal gjere vårt beste for å hjelpe både medlemmar og lag. Vi er alle tilgjengelege på telefon og e-post. 

 


 

 

 

Bli medlem