Hopp til hovedinnhold

Møre og Romsdal Bygdekvinnelag

Årshjul

Her vil du finne Årshjulet for 2024/25 til Styret i Møre og Romsdal Bygdekvinnelag

       ÅRSHJUL 2024-2025   

 

 

 

April

 

April

Styremøte, konstituering. Brønnøysund, registrere nytt styre.

Oppdatere verv i medlemsregister. Oppdatere nettsiden med nytt styre og bilde av styret

Opplæring av nye medlemmer i Medlemsregister, nettside, FB

Evaluering årsmøte

Lage gode rutiner for nye tillitsvalgte. Mal er laget for de fleste ansvarsområder. Finnes hos sekretær

Fortsette fadderordningen, ringe lokallag, var de fornøyd, kommentarer?

Momskompensasjon frist 15 juni

Info om frist til søknad om årets lokallag 1 Mai

Denne fristen er for Distriktslagene, som må sende inn til NBK

Frist for lokallagene bør være 01 februar

Zoom møte med lokallag, presentere styret, snakke om Prosjektet Nøysom, få lokallag til å søke midler til prosjektet.

StrikkUng40.

Mangfold og Inkludering, søke midler til dette med NBK og SKT

Distriktsleder samling i Oslo

Nytt nettkurs i medlemsregister kommer

Matfestivalen Ålesund. Planlegging. Samarbeidspartnere: Bondelaget? Lokallag?

 

Mai

Mai

Zoom møte med lokallagene.

Tema: Presentere seg selv. 2 min på hvert lag.

Snakke om Julekalender, Distriktssamling, hvem, hvor, når ca. Livsmestringstelefonen.

Har noen søkt midler gjennom Nøysom.

Matfestivalen i Ålesund: noen interesserte?

 Info om Guatemala

Søke Momskompensasjon: Frist 15 JUNI

Planlegge Distriktssamling med lokallaget,

 ang tema og gjennomføring

Distriktslaget har ansvar for

Juni

Juni

Sende ut innbydelse til Distriktssamling.

Sted, Tid Program kommer senere

Husk også å legge dette ut på nettsiden vår og FB

Julekalender, Kontakte Aspelund AS.

Høre med lag ang gevinst og hvor mange kalendere de vil selge. Frist for hva en vil gi 30 juni.

Zoom møte med lokallagsledere: er det interesse for det?

Landsmøte i Norges Bygdekvinnelag i Ålesund 7-8 Juni

Møre og Romsdal BKL er vertskap. Det sittende styre før årsmøte står som ansvarlig for gjennomføring av dette.

 

August

August

Forberedelse til Distriktssamling, program, innkalling.

Invitere til Zoom møter med lokallagene

Tips til arrangement:

Ha informasjonskveld for nye medlemmer, invitere til blåtur, evt ha et åpent arrangement med lav terskel

Delta på Matfestivalen i Ålesund (sammen med Bondelaget?)

På høsten kommer det ny video i organisasjonsskolen som tar for seg Mangfold og inkludering i frivilligheten

 

september

September

Distriktssamling i Romsdal

Utdeling av julekalender til lokallagene/ om den er klar

Styrke samarbeidet i organisasjonen

Dyregod dagene, skal en delta sammen med Bondelaget?

Planlegge organisasjons kurs for lokallagene.

Zoom møte med lokallagsledere

Søke årlig driftstilskudd fra fylkes kommunen. Frist 1 November

Rapportere til fylkeskommunen og sende inn nødvendig info.

oktober

Oktober

Organisasjons kurs.

Delta på Årsmøter til lokallag

Evaluering av Distriktssamling og evt kurs

16/10 er Bygdekvinnelagets Vår Dag.

Denne dagen er også Verdens Matvaredag

 

november

November

Plan for Distriktssamling 2025

Plan for adventhilsen julekalender nettside.

Sette igang Valgkommiteen

Begynne planlegging av årsmøte Sunnmøre 2025

desember

Desember

5 Desember er frivillighetens dag

Planlegge årsmøte, bestille hotell

Dette året er det Sunnmøre sin tur

Er det noen lag som ønsker å være vertskap, lage noe gøy til kvelden.

Sende ut spørsmål til lokallagene om :tips til innsalg, aktivitet på årsmøtet

 

Sende Julehilsen på  nettsiden vår, denne sendes også ut til alle lokallag

Julehilsen til medlemmer i styret

 

januar

Januar

Sette opp program til årsmøte

Sende ut innbydelse og info om årsmøte.

Æresmedlem, Bondelag, Bonde og småbrukerlaget i Møre og Romsdal, 4H, Bygdeungdomslag

Sakliste. Årsmelding. Revidert regnskap. Arbeidsplan, budsjett Innstilling fra valgnemnda

Verveukene 5, 6, 7

Sende ut innbydelse til årsmøte: frist 8 uker før med Skriftlig varsel

Rett til å legge frem saker til årsmøtet: frist 6 uker før

 

februar

Februar

Fortsette å arbeide med årsmøte forberedelser

Verveuke 5-7. Lage en arbeidsplan for verving.

Synliggjøre mangfold og inkludering i bruk av bilder og tekst.

Medlemskontingent. Frist for betaling 1/3

Sende ut  Innkalling og sakliste minst 2 uker før årsmøte

 

Mars

Mars

Årsmøte 2025

Styremøte, konstituering

Evaluering årsmøte

Lage gode rutiner for nye tillitsvalgte.

Er det ønske med en helg sammen for å sette nye medlemmer inn i arbeidet?

Får tilsendt materiell fra NBK, tips og råd om søkelys på bærekraftig matkunnskap. Dette settes i fokus før Fylkes og kommunevalg 2023

Overlevering av styreverv

 

 

 

 

Generelle oppgaver i styret

Styrke samarbeidet i organisasjonen

Få med flere tillitsvalgte i organisasjons arbeid

Synlighet

Tiltak:

-Arrangere organisasjons kurs for lokallagene

-Etablere gode rutiner for nye tillitsvalgte, med overlapping for å skape kontinuitet i laget

-Distriktslaget fortsetter fadder ordningen i forhold til lokallagene

-Styremedlemmer deltar på lokallagenes årsmøter så langt det lar seg gjøre

-Distriktssamling 2024 avholdes i samarbeid med oss,

Vi står som arrangør og har ansvar for det faglige innholdet

-Aktiv bruk av nettsted og sosiale medier

-Oppfordre lokallag til å gå over og rette opp evt feil i Verv på NBK nettside.

-Oppdatere ved valg av nytt styre.

-Julekalender 2024. Viktig med inf om gevinster og hvor mange kalendere de vil selge.

 NB: De skal gi beskjed til kalender ansvarlig.

Vil en evt kjøpe kalendere med andre lag skal de bet nok 100 kr til det laget de kjøper med. Sende inn rapport til lotteri tilsynet

-Søke moms kompensasjon Frist 15 Juni

-Påminnelse om søknad til årets lokallag

-Sende inn forslag på årets lokallag til NBK

- Nettkurs. Er det ønske om dette i lagene?

- Bedre forståelse av bruken Verv. Finne enkelt det vi trenger av opplysninger.

 Eks leder, betaling lokallag

- Skal vi arrangere lokallagsleder samling?

- Kurs og møter. Der NBK tilbyr kurs og møter skal distrikt styret delta så langt det er mulig

- Lokallagene oppfordres til å delta

- Loddsalg skal være med på ALLE møter i regi av distrikt styret

 

Arbeidsoppgaver i Distriktsstyret Møre og Romsdal BKL

 • Leder
 • Nestleder
 • Julekalendere ansvarlig
 • Sekretær
 • Kasserer
 • Nettside og FB ansvarlig
 • Representant for Kvinner Ut

Jobbe for å holde seg oppdatert innen feltet og videreformidle til distriktsstyret og lokallag

 • Inkludering og mangfold i Lokallagene

Jobbe for å holde seg oppdatert innen feltet og videreformidle til distriktsstyret og lokallag

 • Representant for Bondelaget. Møter på alle møter og videreformidler til distriktsstyret
 • Representant for 4H. Møter på alle møter og videreformidler til distriktsstyret

https://4h.no/more-og-romsdal/

 • Representant for Studieforbundet kultur og tradisjon. SKT.

Møter på alle møter og videreformidler til distriktsstyret.

Handler om Læren om kurs, kursstøtte osv

Norges Bygdekvinnelag skifter studieforbund

 • Representant for Bygdeungdomslaget.

 Møter på alle møter og videreformidler til distriktsstyret

https://www.nbu.no/nbu-der-du-bor/more-og-romsdal/

 • Årsmøte planlegging og gjennomføring
 • Distriktslagssamling planlegging og gjennomføring
 • Alle må lære seg bruken av medlemsregister. Her står vi som hjelpere til alle lokallag og får ekstra tilgang i systemet for å hjelpe de.

Veiledning for nytt medlemsregister

 1. Bruk av Zoom

 Zoom - veiledning for digitale møter

 

Innmelde nytt styre til Brønnøysund

Veileder - slik registerer du laget ditt i Brønnøysundregisteret

 

Alle får utdelt sine fadder lag som de har ansvar for å kontakte jevnlig og følge opp.

Sende sms eller mail, så ta en tlf og få tilbakemelding fra  laget

 

Arbeidsplan for Norges Bygdekvinnelag 2023/24

Arbeidsplan 2023 - 2024 (Nynorsk)

 

Vedtekter til Norges Bygdekvinnelag

Vedtekter (Bokmål)

 

Landsmøte til Norges Bygdekvinnelag 2024: Ålesund

Ansvar: Distriktsstyret sammen med NBK

NBK kaller inn til møter i denne forbindelse

 

Note til 5i:

DISTRIKTSLAG VIL FÅ FØLGENDE UTSENDINGER TIL LANDSMØTET:

Distriktslag med opptil 200 medlemmer får 2 representanter, (leder + 1repr.)

Distriktslag med 201-400 medlemmer får 3 representanter (leder + 2 repr.)

Distriktslag med 401-600 medlemmer får 4 representanter (leder+ 3 repr.)

Distriktslag med 601-800 medlemmer får 5 representanter (leder+ 4 repr.)

Distriktslag med 801-1000 medlemmer får 6 representanter (leder+ 5 repr.)

 

 LOKALLAG VIL FÅ FØLGENDE UTSENDINGER TIL DISTRIKTSÅRSMØTENE:

Lag med opptil 20 medlemmer får 2 repr. (leder+1)

Lag med 21-70 medlemmer får 3 repr. (leder +2)

 Lag med 71-120 medlemmer får 4 repr. (leder+3)

Lag med 121-170 medlemmer får 5 repr. (leder+4)

Lag med 171-220 medlemmer får 6 repr. (leder+5)

 

LANDSMØTET ER SAMMENSATT AV:

1. Sentralstyrets medlemmer.

2. Distriktslagets leder og 1 representant for hvert påbegynt 200. medlem i distriktslaget.

3. 2 representanter valgt av Norges Bondelag.

4. 2 representanter valgt av Norges Bygdeungdomslag.

 

DISTRIKTSÅRSMØTET ER SAMMENSATT AV:

1. Distriktsstyrets medlemmer.

 2. Leder av lokallaget pluss en valgt representant for hvert lag med inntil 20 medlemmer og en valgt representant for hvert videre påbegynte 50. medlem.

3. 2 representanter fra tilsvarende organisasjonsledd i Bondelaget.

4. 2 representanter fra tilsvarende organisasjonsledd i Bygdeungdomslaget.

 

LOKALLAGSÅRSMØTET ER SAMMENSATT AV:

1. Styrets medlemmer.

 2. Øvrige medlemmer.

 

Distriktslagets årsmøte holdes innen 1 April

Frist for kunngjøring 8 uker før skriftlig varsel

Innkalling og sakliste har frist 2 uker før årsmøtet

Rett til å legge frem saker til årsmøtet er 6 uker før

 

Hvem skal ha innbydelse til årsmøtet vårt:

Ordstyrer

Valgnemnd

Æresmedlemmer

Bondelaget, 2 representanter

Bonde og småbrukerlaget

Bygdeungdomslaget 2 representanter

4H