Hopp til hovedinnhold

Møre og Romsdal Bygdekvinnelag

Foto: Liv Borghild Hildre

Liv Borghild ønsker velkommen til årsmøte

Foto: Liv Borghild Hildre

Else og Nelly ønsker velkommen til årsmøte

Foto: Liv Borghild Hildre

Tur med Sundbåten

Tur med Sundbåten

Tur med Sundbåten

Foto: Liv Borghild Hildre

Klippfisk museet

Foto: Liv Borghild Hildre
Foto: Liv Borghild Hildre
Foto: Liv Borghild Hildre
Foto: Liv Borghild Hildre
Foto: Liv Borghild Hildre
Foto: Liv Borghild Hildre
Foto: Liv Borghild Hildre
Foto: Liv Borghild Hildre

Else Aasen, Aud Solveig P. Malmedal og Prost Sindre Stabel Kulø

Foto: Liv Borghild Hildre

Prost Sindre Stabel Kulø

Foto: Liv Borghild Hildre

Årsmøte deltakere

Foto: Liv Borghild Hildre

Signe Opdal fra Norges Bygdekvinnelag

Foto: Liv Borghild Hildre

Middag og Underholdning

Liv Borghild Hildre, Nelly Marie Ytterli, Bjørg Sætren Kleppe fikk blomster og handlenett med NBK logo

Liv Borghild ønsket ny leder Grethe Uran velkommen

Årsmøte 2024 for Møre og Romsdal Bydekvinnelag

I år var det Nordmøre vi skulle møtes på. Turen gikk til Kristiansund.
Her ble vi godt mottatt på Quality Hotel Grand Kristiansund.
Været viste seg fra sin beste side med blå himmel og strålende sol.

Styret ønsket velkommen til årsmøte og registrerte deltakerene

Deretter gikk turen ned til Havna. Her tok vi Sundbåten over til Gomalandet.

Vi gikk videre til Klippfisk museet hvor vi fikk en flott fortelling om livet i Klippfisk industrien. Hardt arbeid for store og små.

Vel tilbake på hotellet fikk vi oss lunsj.

Leder Liv Borghild Hildre velkommen

Presenterte styret og hva oppgaver hver enkelt har i tillegg til hvilke fadderlag de representerer.

Signe Opdal var vår gjest fra Norges Bygdekvinnelag i år.

Hun snakket om Nøysom prosjektet, rekrutering og verving. Landsmøte som blir i Ålesund 8-9 Juni 2024.

Felles styrerepresentasjon i Bondelaget, Bygdeungdomslaget og Bygdekvinnelaget.

 

Prost Sindre Stabel Kulø holdt et godt foredrag om "Medmenneske i beredskap"

Vise empati for de menneskene du har i rundt deg, og gi litt av deg selv til noen som trenger det,

 i samfunnet rundt deg.  «En må kjenne folk i fredstid.»  Et foredrag til ettertanke for oss alle.

Distriktssamling 2024 blir i Hustad Kommune.

De fire bygdekvinnelagene Hustad bkl, Indre Fræna bkl, Farstad bkl og Vassenden bkl inviterer denne gangen. De presenterte et veldig flott opplegg og kommer tilbake med et fullverdig program senere.

Fadderlag samling

Så var det tid for fadderlag samling. Alle i styret samlet sine fadderlag og hadde en god prat/diskusjon med de.

Høre positive/negative tilbakemeldinger og hva de evt ønsker vi skal ha som tema/kurs gjennom året.

 

Dagen ble avsluttet med middag, sang og Quiz

 

Søndag  10.03.2024

Årsmøte startet med ord for dagen v/ styremedlem Bjørg Sætren Kleppe

Sak 4/ 24  Opprop av stemmeberettiget på årsmøte.

 Sak 1/24  Konstituering av årsmøtet.

                   Valg av sekretær:  Aud Solveig Malmedal.

Sak 2/24 Godkjenning av innkalling og sakliste

                         Vedtak: Saksliste godkjent uten merknader.

Sak 3/24  To til å skrive under møteprotokollen sammen med leder.

                    Vedtak: Vivi-Ann Haukås og Signe H. Farstad valgt.

Sak 5/24   Leders tale v/Liv Borghild Hildre.

En veldig flott tale av Liv Borghild Hildre som rettet blikket mot starten av Bygdekvinnelaget. Om dagens Bygdekvinnelag og hvor viktig det er at vi fremsnakker oss og ivrer for trygg og sikker mat.

Ønsket også alle velkommen til Landsmøte i Ålesund 7-8 juni

  Sak 6/24   Årsmelding 2023 referert av Aud Solveig Malmedal, gått gjennom hovedpunkt gjennomgått og referert

                      Vedtak: Årsmeldingen ble godkjent uten merknad.

Sak 7/24    Regnskap 2023 v/kasserer Elsa Aasen   Revisjon ble referert på årsmøte.

                     Vedtak:  Revidert regnskap bel godkjent uten merknader.

 Kl 10.00 Pause .

Sak 9/ 24 Innkomne saker.

Sak 9  A.

Julekalender Nelly Ytterli orienterte om denne saken.

Hun har hatt hovedansvaret for julekalenderen og Bjørg Sætren Kleppe har vært medhjelper.
Nelly snakka om arbeidet med kalenderen og viktigheten av den da det er den eneste inntekten til Distriktsstyret. Lokallagene har også inntekt av den. Hun takka for alle gevinstene som lokallagene gir.

Vedtak :  Julekalender for året 2024, som sist år.

 

Sak 9-B

Matfestivalen

Er det noen som ønsker å delta her?

Skal vi samarbeide med Bondelaget?

Vi får for tiden spørsmål om aksjekjøp Skal vi kjøpe flere aksjer. 

Vi eier i dag 0,33% av Den Norske matfestivalen i Ålesund.

Våre aksjer hadde en verdi på kr 2.840,- den 31.12.2022.

              Vedtak: Distiksstyre ser positivet på at lokallagene deltar på matfestivalen. Ta kontakt med oss i Disdistikstyrer, vi kan være til stede om det er ønskelig.

 Distriktsstyre vil ikke kjøpe nye aksjer.

Sak 9-C

ÅRETS Bygdekvinnelag i Møre og Romsdal Bygdekvinnelag.

Distriktsstyret hadde opp til drøfting på styrermøte 10.februar mulighet/interesse for å starte opp med utnevning av Årets Bygdekvinnelag i Møre og Romsdal.

Forespørsel er gjort til NBK som melder at det er helt opp til Distriktslaget om de ønsker å gjøre dette. Styret mener at dette er en sak det er naturlig å ta opp på årsmøte 2024 og at delegatene stemmer over interessen for å jobbe fram dette.

 

Forslag til innstilling:

1.Årsmøte går inn for forslag om å opprette, utnevning av Årets lokallag Møre og Romsdal og ber distriktsstyret utarbeide vedtekter og fastsette premiering.

 2.Årsmøte ønsker ikke å opprette innføring av Årets distriktslag i Møre og Romsdal.

 

 Vedtak:  Årsmøte ber distriktsstyre utarbeidet forslag til vedtekter og premiering av årets lokallag i Møre og Romsdal

 

Sak 9-D

Sak fra Eidsbygda BKL ang plast bruk i matbutikker

Vi vil uttrykke vår alvorlige bekymring for bruken av plast til innpakking av frukt og grønnsaker i matbutikker. 

Hver eneste dag blir millioner av tonn plast brukt til innpakking av mat i verden. Plastavfallet fra denne bruken fører til skader på dyr og omgivelser fordi plast ikke brytes ned.

 Vedtak : Det nye styre bebreider  de 2 nye forslagen som er kommet inn, og oversender dette til landsmøte.

Sak 10/24

Det blir anmodet om å lage en pressmelding, med oversikt

-  over det nye styre

- utdrag fra årsmeldingen 2023 over den brede aktiviteten i fylket.

- si noe om dette med plast som innpakning på frukt og grønt.

Sak 11/24

I Møre og Romsdal har vi en jernbane; Raumabanen, Den går fra Åndalsnes til Dombås.

 I 2024 er det 100 år siden Raumabanen ble åpnet til Åndalsnes.  I år starter det også opp et nytt reiselivsprosjekt med tog Åndalsnes -Bjorli med retur.  Raumabanen er en opplevelse, denne togturen er kåret til verdens vakreste i flere kåringer. Utfordrer fylkeslaget til å gjøre noe ut av dette. Vi vil ikke konkurrere med Distriktssamling i Hustadvika, men finner det interessant å tilby at vi tar en felles togtur en dag, så kan Øverdalen og Grytten BKL være med å legge til rette.

 

Sak 8/24 Arbeidsplan og budsjett for 24-25.

Liv Borghild Hildre innledet om arbeidsplan.

Else Aasen innledet om budsjett. 

Innslag fra årsmøte: Dette bør ligge på vår hjemmeside.

Vedtak: Arbeidsplan og Budsjett er godkjent

 

Sak 12/24 Valg

Anne Turid Myrbostad: leder fra valgkomite.

Fått god tid til å jobbe med valg frem til årsmøte.

 

Styret:

Leder:   Grethe Uran, Ålvundeid BKL.                                         

Velges for 1 år

Valgt Nestleder: Aud Solveig P. Malmedal, Indre Fræna BKL, 

Velges for 1 år

                                    Endra plass fra sekretær til nestleder.

 

Kasserer:             Else Aasen, Hustad BKL,              

 

 

Ikke på valg

Sekretær:  Sissel Ebbesen Bugge, Nesset BKL

 

 

Velges for 2 år

Styremedlem: Beretine Solem, Gossen BKL, 

 

Varamedlemmer til styret:

 

 

Velges for 2 år

1.vara: Liv Borghild Hildre, Tresfjord BKL              

 

 

Velges for 1 år.

2.vara: Gunda Bele, Åsskard BKL                               

 

 

Velges for 1 år.

3.vara: Vivi Ann Haukås, Vassenden BKL             

 

Revisorer:

 

 

Velges for 1 år.

Gunnhild Gammelsæter; Indre Fræna Bkl          

 

 

Ikke på valg.

Jon Nedal, Averøy (Regnskap)                                      

 

 

 

Velges for 2 år.

Vara for revisor:                                                                                         

 

 

 

Kjellrun Tomren, Reitevegen 4, 6240 Ørskog

 

 

Ordstyrer for  årsmøte 2025:

 

 

Velges for 1 år.

Solveig Brøste Sletta, Øverdalen BKL   

 

 

 

Velges for 1 år.

Vara for ordstyrer  2025:                                                    

 

 

                   

Gunvor Dyvik Friisvold, Eidsbygda BKL                  

 

Valgnemd:

 

 

Velges for 1 år.

Marit Leganger Braute, Ørskog BKL                          

 

 

Velges for 1 år

Ingunn Talgø, Meisingset BKL                     

 

 

Velges for 2 år

Kjellaug Urdshals, Gossen BKL                                   

 

Vara for valgnemnd:

 

 

Velges for 3 år

Anita Brude Hollingseter, Eidsbygda BKL             

 

 

Velges for 2 år

 

Utsendinger til landsmøtet:

Leder Grethe Uran, + sekretær Sissel Ebbesen Bugge,

Styremedlem Beretine Solem og Ordstyrer Solveig Brøste Sletta.    

Forslaget fra Styre. Utsendinger til landsmøtet:

Viser til håndbok for Møre og Romsdal Bygdekvinnelag

Årsmøte vedtak i 2022

 

Utsendinger til landsmøte velges slik:

Distriktsleder og Nestleder   med vara fra styret

Lokalrepresentant

Lokalrepresentant

Med vara fra Lokalrepresentanter.

 

Interesserte lokallagsrepresentanter  melder seg på til Aud Solveig P. Malmedal sin epost : aspmalm@online.no innen 7. april.

Styret trekker ut lokallagsrepresentanter innen 11.april og melder på til landsmøte innen fristen 12.april.

 

Vedtak :  Årsmøte gikk for Valgnemnda sitt forslag

Leder Grethe Uran, sekretær Sissel Ebbesen Bugge, Styremedlem Beretine Solem og Ordstyrer Solveig Brøste Sletta, er representanter på Landsmøte i Ålesund   

 

Takk til avtroppende medlemmer

Aud Solveig P. Malmedal og Else Aasen takket for godt samarbeide og god jobb som:

Leder Liv Borghild Hildre: Styremedlem 1 år, Nestleder i 3 år, Leder i 3 år. 

Prosjekt arbeid: startet med Julekalender og Ide/gjennomføring av håndbok til Distriktslaget

Nelly Marie Ytterli: 2 vara i 2 år,styremedlem 1 år, Nestleder i 3 år

Bjørg S.Kleppe, Styremedlem i 3 år

De har gjort en god jobb i Distriktsstyret gjennom flere år.

De fikk hver sin blomsterhilsen og handlenett med logoen på.

Leder Liv Borghild Hildre ønsket den nye lederen Grethe Uran og det nye styret tillykke.

Grethe Uran som den nye lederen fikk overrakt den flotte håndboken vår og nøkkelen til kontoret i Molde.

 

Trekning av loddsalget og utdeling av gevinster.

Bjørg S. Keppe og Nelly Marie Ytterli foretok trekning av loddsalget

Vi takker alle som hadde med flott gevinster.

Det ble takka for et godt oppmøte til årsmøte og vel hjem.