Hopp til hovedinnhold

Vårt politiske engasjement

Eksempel på frivillighet i Spydeberg Bygdekvinnelag

Frivilligheten er en bærebjelke i livskraftige lokalsamfunn. En mangfoldig og sterk frivillighet skaper engasjement og aktiviteter som gir gode liv og levende bygder. Mangfold i frivilligheten er en forutsetning for et åpent og inkluderende samfunn.

Norges Bygdekvinnelag mener at:

  • Det må innføres full momskompensasjon for frivilligheten for kjøp av varer og tjenester på samme måte som for næringslivet og kommunene.
  • Organisasjonsstøtten over Landbruks- og matdepartementets budsjett må styrkes. Støtten er holdt uendret over flere år.
  • Frivilligheten kan i langt større grad enn i dag være en ressurs og samarbeidspartner for å lykkes med det nasjonale integreringsløftet. Her kan Bygdekvinnelaget være en viktig aktør for å øke innvandrerkvinners deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Det må settes av økonomiske ressurser til dette.

 

 

Bonde Anne Frøyland Grødem i fjøset

Vern av matjord er en forutsetning for at vi kan produsere mat i Norge og opprettholde en nasjonal matberedskap. Det er en forutsetning for at vi som forbrukere skal sikres retten til å velge norsk, trygg og næringsrik mat basert på lokale naturressurser.

Norges Bygdekvinnelag mener at:

  • Det nasjonale jordvernet må styrkes med mål om en nullvisjon for nedbygging av dyrka og dyrkbar mark.
  • Time kommunes vedtak om nedbygging av matjord til datasenter på Kalberg i Rogaland må omgjøres.

 

Illustrasjon digital infrastruktur

Digital infrastruktur må bygges ut i hele landet. Tilgang på høyhastighetsbredbånd med stabilt og godt nettverk er avgjørende for folks trygghet, bosetning og verdiskaping.

Norges Bygdekvinnelag mener at:

  • Innen 2025 skal minimum 95 prosent av alle husstander, bedrifter og offentlige kontorer ha tilgang til bredbånd med hastigheter på minimum 1000 Mbit/s og for resten av landet minimum 100 Mbit/s.
  • Det må settes av 1 milliard i året de neste fire årene – for å holde utbyggingstempoet tempoet oppe og gi alle innbyggere i Norge et stabilt bredbånd. 
  • Robusthet i nettet er viktig. For å sikre dette må man sørge for at det bygges ut konkurrende infrastruktur. Selv om vi får 5G dekning bør vi ha fiber i tillegg. Løsningene bør være tilknyttet forskjellige transportnett. Det gir bedre motstand mot trusler slik at vi kan kommunisere til tross for at ett av nettene er nede.

 

Skolemat

Foto: Leif Arne Holme

Det må innføres et gratis skolemåltid for alle barn og unge. Det vil være et løft for folkehelsen, sosial utjevning, skolemiljø og gode matvaner.

Norges Bygdekvinnelag mener at:

  • Et gratis skolemåltid for alle barn og unge i Norge må lovfestes.
  • Ved innføring av skolemat i Norge skal maten så langt det er mulig produseres på norske ressurser, i tråd med FNs anbefalinger fra Matsystemtoppmøtet 23. september 2021.

Fullstendig oversikt over vårt politisk engasjement finner du i bygdekvinnelagets politiske plattform

Valgpakke 2023 til utskrift Valgpakke 2023 til skjerm